W celu miłej i owocnej współpracy pomiędzy Projektantem i Zamawiającym projekt dobrze jest gdy obie strony znają swoje obowiązki i wiedzą czego mogą oczekiwać od drugiej strony.

Obowiązki Projektant:
• opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi polskimi normami, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
• zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób mających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności – np. projektantów instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, itp.,
• wzajemne skoordynowanie techniczne wykonywanych przez inne osoby opracowań projektowych,
• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i opinii,
• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
• pełnienie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

Obowiązki występują również po stronie Zamawiającego projekt, który powinien:
• współdziałać przy tworzeniu projektu, czyli dostarczyć niezbędne dokumenty, np. decyzję o warunkach zabudowy czy uzgodnienia z dostawcami mediów, wyniki badań gruntu, etc.
• zapłacić wynagrodzenie za otrzymany projekt.

Podstawowe prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego określa Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010. Nr 121. poz. 809 ze zm.). Poprzez uczestnika procesu budowlanego ustawa rozumie: inwestora, inspektora nadzoru budowlanego, projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót.